ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี พ.ศ.2565