ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
17 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว เทศบาลเมืองอรัญญิก

เนื่องจากเทศบาลเมืองอรัญญิก จะดำเนินการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565 ทำให้ไม่สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์หลักของเทศบาลฯได้ จึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราวในการติดต่อสอบถาม