ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 กันยายน 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (รายละเอียดตาม QR Code)

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้จังหวัดหนึ่งให้มีที่ปรึกษาตรวจราชการภาคประชาชนจำนวน 4 ด้าน ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิงแวดล้อม 4. ด้านวิชาการ