ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
12 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก