ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
19 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกิจการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (การต่อใบอนุญาต)


ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญิก ได้พิจารณาอนุญาต/รับรองการแจ้งกิจการในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก บัดนี้ใกล้สิ้นสุดปี 2565 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม ทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง การแจ้งประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ที่จะหมดอายุภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และผู้ประกอบการายใหม่ ให้ดำเนินการดังนี้

1.กรณีรายเดิมจะขอยกเลิกกิจการ ขอความร่วมมือกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจำหน่ายชื่อกิจการออกจากทะเบียน

2.กรณีรายใหม่และรายเดิมที่มีความประสงค์ดำเนินการต่อไป ขอความร่วมมือท่าน กรอกแบบฟอร์มขอต่อใบอนุญาตฯ พร้อมนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริงของเจ้าของกิจการมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565