ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
26 ตุลาคม 2565
เชิญชวน เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น

เชิญชวน เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรางวัลดีเด่น


จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแจ้งว่า ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย จะจัดงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ห้กับสังคมในด้านเอดส์ ทั้งการณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน การดูแลรักษา การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีในครอบครัว ชุมชน สังคม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื่้อเอชไอวี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิฯ จะได้เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ