ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
27 ตุลาคม 2565
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“เทศบาลเมืองอรัญญิก ขอเชิญชวนประชาชนตำบลอรัญญิก ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1  เมษายน  2565 – 30  กันยายน  2565) อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบลอรัญญิก ตลอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด เทศบาลเมืองอรัญญิกต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  #แบบสอบถามความพึงพอใจ #เทศบาลเมืองอรัญญิก #ติดตามแผน #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ”