ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
10 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์ และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานโดมเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก