ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
9 มิถุนายน 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555)

นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2553 - 2555) 


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา 3 ปี(พ.ศ.2553 - 2555) ขึ้น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก โดยมี นายนรินทร์ วัฒนกุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกเป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางรัชฎาพร พิมพา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการฯและผู้แทนประชาคมฯในพื้นที่ตำบลอรัญญิก รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน สำหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาซึ่งจะมีโครงการกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการกิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตำบลอรัญญิกต่อไป