เทศบัญญัติ
28 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองอรัญญิก 055-377730 ต่อ 0