เทศบัญญัติ
1 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2557