เทศบัญญัติ
1 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557