เทศบัญญัติ
1 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืิองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557

ประกาศเทศบาลเมืิองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557