เทศบัญญัติ
1 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การลดหย่อน ยกเว้น หรือการลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การลดหย่อน ยกเว้น หรือการลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557