เทศบัญญัติ
1 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559