เทศบัญญัติ
26 มิถุนายน 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 11)

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 11)