เทศบัญญัติ
21 พฤศจิกายน 2561
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)ที่มา: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก