เทศบัญญัติ
21 พฤศจิกายน 2561
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (1 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61)ที่มา: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองอรัญญิก