เทศบัญญัติ
1 มีนาคม 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 6/2562 เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 6/2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก