แผนอื่นๆ
8 เมษายน 2565
ผลการดำเนินการจัดการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะส่งผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการจัดการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะส่งผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565