ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
28 มีนาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ (ครั้งที่ ๒)