ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
25 เมษายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก