ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
25 เมษายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อเมนประปา ซอยประสาทไพจิตร หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก