ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
2 พฤษภาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลเช่ารถยนส์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ (E-Aution)