ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 มิถุนายน 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (๑),(๒)