ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
11 กรกฏาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA ) จำนวน 2 ชุด