ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
5 สิงหาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒) (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอรัญญิก (๒)) หมู่ที่ ๓ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก