ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุง คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำตั้งแต่วัดสระสี่เหลี่ยมถึงซอยประมวลศิลป์ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก