ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสังข์เงิน หมู่ที่ ๖ ตำบออรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก