ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 ธันวาคม 2556
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัุดพิษณุโลก