ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
17 มีนาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑),(๒)