ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
1 พฤษภาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลเช่ารถเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)