ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
7 สิงหาคม 2552
งาขาวกระจก ลูกอมกะทิ

233/1 หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กลุ่มงาขาวกระจกตราพรศรี 5 ดาว 

คุณชาลี อัคกาญจน์วาณิชย์ 

233/1 หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทร. 055 - 221828 / 081 - 6802855