ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
29 ธันวาคม 2557
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านพงศ์ผกา โดยทำการปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมพร้อมปรับระดับฝาบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก