ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มจักสานผักตบชวา

68/69 หมู่ที่ 5 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มจักสานผักตบชวา 2 ดาว

 คุณอรสา ทองขาว 

68/69 หมู่ที่ 5 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 

โทร. 055 - 304972 / 081 - 6885348