ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา

123/22156 หมู่ที่ 2 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 2 ดาว

คุณหนึ่ง กลุ่มแม่บ้านพันซ่อมบำรุงที่ 23

123/22156 หมู่ที่ 2 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 

โทร. 087 - 8219493