ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
3 กุมภาพันธ์์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีคชคง 5 หมู่ที่ 6 ตำบลอรัญญิก