ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
9 กุมภาพันธ์์ 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 300 ไร่