ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด

หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาด 

คุณเทียน งานดี 

หมู่ที่ 9 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000 

โทร. 089 - 6438126