ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

52 / 321 หมู่ที่ 6 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 

คุณสำรวย พรมโพธิ์ 

52 / 321 หมู่ที่ 6 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ. พิษณุโลก 

65000 โทร. 085 - 1402138