ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
8 สิงหาคม 2552
กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟ

68 / 69 หมู่ที่ 5 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟ 

คุณร่ำ ประมวลศิลป์ 

68 / 69 หมู่ที่ 5 ต. อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทร. 055 - 304972