ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
28 พฤษภาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 8 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 5/2558