ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนบริเวณชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 1/2559