ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
20 ตุลาคม 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก