ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทม.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก