ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
19 มกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ/สถานที่ออกกำลังกายบริเวณเลียบคลองโคกช้าง(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 5/2559