ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
19 มกราคม 2559
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสินไทย หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เลขที่ E 3/2559