ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
23 กุมภาพันธ์์ 2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก เรื่อง การประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เลขที่ E 4/2553