ข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
11 ตุลาคม 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก (หลังเก่า)