แผนดำเนินงาน
5 พฤศจิกายน 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก